Återbrukshubb i Lund undersökt

Ungefär 20 procent av det vi slänger av brännbart restavfall, trä, metall och hårdplast på återvinningscentralerna kan återanvändas och säljas utan reparationer. Att reparera produkter för att sälja lönar sig däremot inte. De slutsatserna drar IVL i en förstudie som Lunds Renhållningsverk beställt.

Lunds kommun vill öka möjligheterna att återanvända produkter och material genom att starta en återbrukshubb. Potentialen att återanvända fler produkter som slängs på återvinningscentralerna finns. Trots att man på de undersökta återvinningscentralerna kan lämna produkter till secondhand bedömdes 19 procent av det slängda avfallet som kommersiellt återanvändbart. De produkter som det finns störst potential för är de som har en mindre utvecklad begagnatmarknad än t ex kläder. Framförallt ser det ut att finnas en marknad för återbruk av byggprodukter.

Intresset för en återbrukshubb i Lund finns framförallt hos second hand-aktörerna i kommunen. De ser flera uppgifter en hubb kan fylla. En hubb skulle kunna sortera produkterna. På så sätt kan second handaffärerna få mer yta till försäljning. Transporttjänster efterfrågas också. Det är i dag en stor kostnad för second hand-aktörerna.

Läs hela förstudien HÄR>>

 

MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.