Industriell symbios

Fokusgruppen är avslutad.

Ett hamnområde har ofta en bred mix på företag blandat med viktig infrastruktur i form av anländande fartyg, leveranser som ska köras till kund och stora produktionsanläggningar. Detta innebär stora flöden av material, energi och restavfall.

Hamnområdet i Malmö är en energinod, med flera stora energiproduktionsanläggningar. Tillsammans med företagen i området finns goda förutsättningar för industriell symbios mellan aktörer med fokus på bioenergi.

Fortsatt arbete sprunget ur fokusgruppen:

Delad Energi är Dubbel Energi
I det Vinnovafinansierade projektet Delad Energi är Dubbel Energi har ett arbete med att identifiera verksamheter, resursbehov och -flöden i området startats. En översyn av Malmö kommuns egna strategier, policys och rutiner kopplade till utvecklingen av hamnområdet görs för att stärka möjligheterna till symbios.