Biogas

I Skåne producerar vi mycket biogas och har framgångsrika företag som uppgraderar gasen till fordonsbränsle. Och mer biogas kommer det att bli. När det nu blivit tuffare tider för biogasen bl a på grund av att utländsk gas har bättre ekonomiska villkor, behöver vi hitta nya sätt och ställen att använda den på.

Cirkulär ekonomi har seglat upp som det nödvändiga alternativet till dagens ofta linjära ekonomi när vi går mot ett hållbart samhälle. I en cirkulär ekonomi har vi bytt ut fossil energi mot förnybar energi och vi ser på avfall som resurser som kan återanvändas eller återvinnas till nya produkter. Det lokala biogassystemet är i sig ett exempel på cirkulär ekonomi. Avfall från t ex livsmedelsindustrier och hushåll samlas in och blir till biogas och biogödsel.

I Skåne producerar vi stora mängder biogas och mängden väntas dessutom öka framöver bland annat på grund av nya insamlingssystem i staden som gör att vi kan ta tillvara på mer organiskt hushållsavfall.  Under många år har biogasproducenter i Skåne haft en stabil kund i Skånetrafiken som har som mål att bli helt fossilbränslefria år 2020. Men när nu Skånetrafiken beslutat att successivt övergå till elbussar fr o m 2019 och den importerade gasen har bättre ekonomiska villkor än den inhemska, behöver vi hitta nya avsättningsmöjligheter för biogasen.

Projektet Ökad avsättning av lokalt producerad biogas i Skåneregionen syftar till att identifiera en hållbar väg och ett arbetssätt för att öka efterfrågan för lokalt och regionalt producerad biogas.

I ett första steg kommer vi att kartlägga barriärer och utmaningar för olika avsättningsmöjligheter och diskutera möjliga insatser som krävs för att övervinna dem.

Några exempel på potentiella biogasavsättningar som vi kan komma att undersöka är:

  • Biogasdrivna fordon (t ex arbetsmaskiner, jordbruksmaskiner, tåg och färjor
  • Råvara för och/eller energibärare inom lokal och/eller regional industriverksamhet
  • Biogasbaserad service och tjänster i offentlig miljö (t ex biogaslampor, värmeanläggningar och grillar)

RISE leder projektet.

Alla aktiviteter i Urban Magma ska bidra till att uppfylla 2030-målen. Detta projekt bidrar framförallt till målen:

7 HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
7.1 Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.

12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.