Urbana ekosystemtjänster

Fokusgruppen är avslutad.

De gröna och blå ytorna, de urbana ekosystemtjänsterna, levererar många värden och funktioner som är nödvändiga för att vi ska kunna bo och trivas i våra städer. Det handlar om konkreta tjänster såsom dagvattenhantering, bullerskydd, temperaturutjämning, luftrening och grönområdens positiva effekter på folkhälsa och välbefinnande.

Framtidens miljötekniska lösningar för hållbara urbana försörjningssystemen innehåller en kombination av tekniska lösningar och urbana ekosystemtjänster. Vi måste utveckla metoder för att identifiera städernas behov och kartlägga hur ekosystemtjänster kan bidra till lösningarna och utveckla innovationspotentialen i dessa lösningar.

Fortsatt arbete med ekosystemtjänster:

BiodiverCity
Projektet BiodiverCity fokuserade på att ta fram kommersiella gröna lösningar genom att skapa konsortier av företag för framtagning av innovationer inom det blågröna området. Detta arbete har sedan tagits vidare i Blue Green City Lab.

Blue Green City Lab
Blue Green City Lab är en testbädd där företag med blågröna lösningar kan få sina produkter verifierade av oberoende experter. Produkter som kan komma att testas är till exempel nya typer av gröna tak, gröna fasader, anläggningar för dagvattenfördröjning och/eller -rening.