Värmeteknik

Fokusgruppen är avslutad.

Värmeteknikbranschen står inför stora förändringar de närmaste 15 åren. Det finns en tendens att fjärrvärmebolag framöver går mot att vara distributörer av värme snarare än producenter med en enda primär produktionskälla. Det finns även ökade krav på minskade utsläpp och mer energieffektiva system vilket fokusgruppen ansåg kan uppnås genom att jobba med såväl teknik som affärsmodeller/konceptutveckling. Fokusgruppen hade därför satt ett mål om att aktivt försöka minska framledningstemperaturen i fjärrvärmenäten samtidigt som man jobbade med optimering av undercentralerna och smarta nät.

Fortsatt arbete med lågtemperatur

LowTEMP
I det interregionala projektet “Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region” (LowTEMP) samverkar 19 partners från nio länder i Östersjöregionen. Syftet med projektet är att bidra till att öka hållbarheten i fjärrvärmesystemet genom att integrera lågtempererad fjärrvärme i systemen.