Ledningsnät

Fokusgruppen är avslutad.

Fokusgruppen Ledningsnät arbetade med att hitta metoder för att scanna VA- och fjärrvärmeledningar och hitta svagheter i dessa utan att behöva gräva upp dem. Fokus låg på undersökningsmetoder som kan användas medan ledningarna är drift.

Aktiviteter och resultat

Projekt om statusbedömning av ledningsnät 
I Urban Magmas regi initierade Sydvatten och Kraftringen 2013 ett samarbete kring VA- och fjärrvärmenät för att testa ny teknologi för bedömning av ledningsmaterial, förbättra dokumentering av skador och hantering av data, implementera big data och sensorteknik. Målet var att underlätta arbetet med statusbedömning så att man kan skilja ut sämre rör från de bättre när ledningsnätet ska förnyas.

För att identifiera lovande teknik gjordes en litteraturstudie av befintlig teknologi. De metoder som var intressanta var sådana som kan få fram information om rörmaterialet och hitta svagheter i ledningarna utan att behöva gräva upp ledningarna eller stoppa driften. Genom studien har vi fått en överblick över vad som finns idag och fått veta metodernas styrkor, svagheter och potential till utveckling.  Läs rapporten om vad vi kom fram till:  Våra värdefulla ledningsnät.

Fortsatt arbete sprunget ur fokusgruppen

Nytt ledningsnät-projekt
Ett resultat av arbetet i Urban Magma och fokusgruppen Ledningsnät är ett branschövergripande projekt “Pipestatus-projektet”, som ska utveckla nya metoder för att bedöma VA- och fjärrvärmenätens renoveringsbehov. Projektet är medfinansierat av Vinnova och drivs utanför Urban Magma, men engagerar både Urban Magma partners och andra partners och har deltagare från flera VA- och fjärrvärmebolag, teknikleverantörer och universitet.

Läs mer om Pipestatus-projektet på Sweden Water Researchs hemsida