Urbana Bad

Varje sommar drabbas Helsingborg och Malmö av otjänligt badvatten vid sina populära stränder. Under somrarna 2012 och 2015 var t ex badplatsen vid Västra Hamnen stängd under lång tid, till de badande gästernas besvikelse, både kommuninvånarna och turisterna.

Varför vattnet blir otjänligt vet man inte. En förklaring kan vara att dagvatten och avloppsvatten är hopkopplade i gamla ledningar. När det ösregnar kommer då för mycket vatten på en gång till pumpar och reningsverk och man måste brädda, dvs släppa ut orenat vatten i havet. Men det kan bero på något annat, eller en kombination av flera faktorer.

I projektet Urbana Bad kommer vi att undersöka orsakerna till varför badvattnet blir otjänligt och försöka hitta lösningar på problemet. I projektet kommer kommunerna att leta orsaker till det otjänliga vattnet och företag kommer att kopplas in för att ta fram en, eller flera, lösningar. Två forskningsdelar ingår också. Dels behöver vi forska kring hur inbäddning av bakterier påverkas av de skiftande strömningsförhållandena i Öresund och dels behövs forskning för att förstå hur suspensionen av bakterier påverkar badvattenkvaliteten.

Resultaten av projektet kommer att vara intressant för andra kustkommuner med otjänligt badvatten.

Helsingborgs stad och Malmö stad leder projektet. Aktiviteter som ingår är:

  • Utbyta kunskap om orsaker, risker kostnader och kommunikation
  • Formulera en utmaning i ekonomiska termer
  • Utveckla metoderna för marknadsdialog och offentligt-privat innovationssamarbete
  • Forskning

Alla aktiviteter i Urban Magma ska bidra till att uppfylla 2030-målen. Urbana Bad bidrar till målen:

6 RENT VATTEN OCH SANITET

6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

9.4 Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser.

11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

14 HAV OCH MARINA RESURSER

14.1 Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

Foto: Anna Alexander Olsson