Testbädd Vera Park

I testbädden Vera Park testar vi nya lösningar på problem inom avfallshantering och återvinning.

Både forskare och företag kan testa idéer direkt i den fysiska miljön på avfallsanläggningen.

Vi arbetar för att få ut mesta möjliga av de resurser som redan plockats upp från jorden genom att skapa cirkulära flöden. Det kan handla om att hitta affärsmodeller för återanvändning, hitta nya användningsområden för avfall eller utveckla helt nya produkter som t ex kan ersätta produkter av fossila material.

Testbädden drivs inom Urban Magma och är ett samarbete mellan NSR och Sustainable Business Hub. NSR äger den fysiska miljön och kan tillhandahålla avfall för den som vill utveckla nya metoder och produkter. Sustainable Business Hub utvecklar klusterprocesser, skapar värdekedjor, initierar forskning m m.

Några av de projekt som pågår inom Vera Park i dag är:

Utveckling och test av olika metoder för att, av träavfall, få fram en hållfast spånskiva med alternativa fossilfria bindemedel i stället för formaldehyd. Patentansökan är inlämnad.

Utveckling av dambindor som är helt förnybara, biologiskt nedbrytbara och komposterbara.

Landfill mining, dvs utgrävning av bioceller i deponin för att se hur man kan använda en deponi, bättre och längre, ur ett energiperspektiv.

Utöver NSR och Sustainable Business Hub omfattas Vera Park i dag av ytterligare 15 företag: iTunnan, Envir, FEAB Partners, Gaia Marketing, KAABS, OCO Nordic, Ohlssons, OX2, Paperpals, Ragn-Sells, Solar Park, TMR, WSP och Öresundskraft.

Läs mer om pågående testbäddsverksamhet och företagen på Vera Park HÄR>>

MÅL 12 – HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.