Table to Soil

Fokusgruppen är avslutad.

Fokusgruppen Table to Soil fokuserade på frågan om hur vi får matavfallet från flerbostadshusen till åkermarken men också hur vi kan förädla matavfallet till en produkt som ökar åkermarkens värde.

Fokusgruppen identifierade fyra arbetsområden för att lösa detta:

  1. Att påverka beteendet – att lära användaren att minimera avfall
  2. Att utveckla insamlingssystemet – med så få förflyttningar som möjligt
  3. Att bearbeta produkten – så att den blir användbar
  4. Att värdesätta åkermark som används för att ta emot biogödsel på rätt sätt