Borden till jorden

I fokusgruppen Borden till Jorden fokuserar vi på frågan om hur vi får matavfallet från flerbostadshusen till åkermarken men också hur vi kan förädla matavfallet till en produkt som ökar åkermarkens värde.

Vi har identifierat fyra arbetsområden för att lösa detta:

  1. Att påverka beteendet – att lära användaren att minimera avfall
  2. Att utveckla insamlingssystemet – med så få förflyttningar som möjligt
  3. Att bearbeta produkten – så att den blir användbar
  4. Att värdesätta åkermark som används för att ta emot biogödsel på rätt sätt

 

Aktiviteter vi arbetar med just nu:

Vi undersöker biogasanläggningar i Sydsverige via Biogas Syd och Sustainble Business Hub för att få till stånd tvååriga pilotprojekt där biogödseln kan avvattnas och kvalitetssäkras.

Vi finansierar en skrift om gemensamma riktlinjer för trerörssystemet på H+-området. Det är faktorer att tänka på när byggherrarna så småningom ska handla upp den nya tekniken i området.

Vi följer arbetet med att minimera matavfall i ett befintligt bostadsområde i Drottninghög i Helsingborg och arbetet med att förändra avfallsbeteende på Linero i Lund.

Rapporter från tidigare aktiviteter:

Biogödsel förstudie>>
Biogödsel – att gå vidare>>
Studieresa och workshop om biogödsel i Kristianstad>>
PM Klimatklivet>>
Rapport Inn Demand biogödsel>>