Samarbete inom Urbana Bad ger bättre badvatten

Malmö stad jobbar tillsammans med VA Syd för att utreda varför badvattnet ibland har försämrad vattenkvalitet. Badplatserna i Västra Hamnen är mycket stadsnära, vilket betyder att de påverkas av stadens miljö mer än våra andra badplatser och detta är en utmaning för vattenkvaliteten. Vi undersöker hur, och om, saker som kraftiga regn, med avspolning av alla hårdgjorda ytor, dagvattenhantering och bräddningar i kanalen påverkar vattenkvaliteten i Västra Hamnen. Andra orsaker skulle kunna vara sediment från havsbotten som rörs upp, eventuella felkopplingar på ledningsnätet eller utsläpp från fartyg.

Aktiviteter genomförda i projektet 2018:

  • Uppdatering av information om badvattenkvalitet på webbsida (malmo.se/strandliv och vasyd.se om bräddning)
  • Utvecklingsarbete av kommunikation om badvattenkvalitet, både genom information på badplatserna och kommunikation med badvärdar
  • Åtgärdat felkoppling. Det som upptäcktes var två felkopplade servisanslutningar i Bo01 området i Västra hamnen, som kan vara en orsak till dåliga vattenprover. Utesluter dock inte att det finns flera andra orsaker. Felkopplingarna upptäcktes när VA SYD filmade ledningsnätet i området som en del av utredningsarbetet för Urbana bad. Upptäckten har varit ett resultat av ett samarbete mellan Malmö stad och VA SYD i badvattenfrågan.
  • Utökad provtagning vid badplatserna och potentiella källor för att undersöka påverkan av kraftiga regn (svår i år p.g.a. torkan)

Samarbetet fortsätter därför och nästa steg är en strömningsutredning av närområdet, för att bättre förstå hur vattnet rör sig och identifiera andra potentiella källor som kan påverka vattenkvaliteten.