Industriell symbios

Fokusgruppen är avslutad.

Ett hamnområde har ofta en bred mix på företag blandat med viktig infrastruktur i form av anländande fartyg, leveranser som ska köras till kund och stora produktionsanläggningar. Detta innebär stora flöden av material, energi och restavfall.

Hamnområdet i Malmö är en energinod, med flera stora energiproduktionsanläggningar. Tillsammans med företagen i området finns goda förutsättningar för industriell symbios mellan aktörer med fokus på bioenergi.

Aktiviteter vi arbetar med just nu:

Vi har startat arbetet med att identifiera verksamheter, resursbehov och -flöden i området. Vi gör också en översyn av Malmö kommuns egna strategier, policys och rutiner kopplade till utvecklingen av hamnområdet, för att stärka möjligheterna till symbios.

Förberedande arbete pågår i projekten ”EPIC 2020” (Intelligent Energy Europe) och ”Delad energi är dubbel energi” (Vinnova).