Industriell symbios

I fokusgruppen Industriell symbios arbetar vi för att skapa en modell för industriell symbios. Vi vill bygga en miljö där ett företags restresurs blir ett annat företags råvara. För detta krävs att företagen börjar samverka och tillsammans skapar optimerade flöden. Skapas det flöden mellan verksamheterna bidrar det både till energieffektivisering och minskad resursanvändning. Vi använder hamnområdet i Malmö som pilotområde.

Ett hamnområde har ofta en bred mix på företag blandat med viktig infrastruktur i form av anländande fartyg, leveranser som ska köras till kund och stora produktionsanläggningar. Detta innebär stora flöden av material, energi och restavfall.

Hamnområdet i Malmö är en energinod, med flera stora energiproduktionsanläggningar. Tillsammans med företagen i området finns goda förutsättningar för industriell symbios mellan aktörer med fokus på bioenergi.

Aktiviteter vi arbetar med just nu:

Vi har startat arbetet med att identifiera verksamheter, resursbehov och -flöden i området. Vi gör också en översyn av Malmö kommuns egna strategier, policys och rutiner kopplade till utvecklingen av hamnområdet, för att stärka möjligheterna till symbios.

Förberedande arbete pågår i projekten ”EPIC 2020” (Intelligent Energy Europe) och ”Delad energi är dubbel energi” (Vinnova).