Räkna hem ekologiska investeringar

Den 3 juni arrangerade miljöförvaltningen i Malmö seminariet ” Räkna hem ekologiska investeringar”. Målgrupp var i första hand de fyra kommuner som är partners i Urban  Magma: Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg. Även partners från projektet c/o City deltog i seminariet, bland andra Stockholms stad, U&We, NCC och Stockholms Universitet.

stora_damm3

Seminariet belyste möjligheter och utmaningar med att göra samhällsekonomiska kalkyler av ekosystemtjänster, framför allt ur ett kommunalt perspektiv. Ekosystemtjänster bidrar med många samhällsnyttor. Om vi kunde sätta siffror på dem skulle vi se att de ger upphov till stora samhällsekonomiska vinster. Men det är svårt att göra trovärdiga beräkningar, och även om vi lyckas kvarstår utmaningar som att vinsterna uppkommer i andra delar av samhället än de som gör investeringarna. Andra värden, som till exempel rent vatten, är livsnödvändiga och ovärderliga och därmed svåra att hantera i en ekonomisk kalkyl.

Ta del av presentationerna från seminariet

Anna Persson / Ekolog Ekologigruppen
Introduktion till ekosystemtjänstbegreppet
Presentation: Vad är ekosystemtjänster

Erik Andersson /Ekolog Stockholm Resilience Centre
Samhällsekonomisk konsekvensanalys av urbana ekosystemtjänster. Hur gör man kopplingen mellan samhälsekonomiska nyttor och kommunal budget?
Presentation: Ekosystemtjänsterna och samhällsnyttan

Ulrika Isberg / Miljöekonom WSP Analys och Strategi
Analys av samhällsekonomiska effekter av olika utvecklingsstrategier för en växande kommun. Hur påverkar olika strategier kommunens beroende av de mest centrala ekosystemtjänsterna? Detta ska fungera som underlag för att ta fram en ny översiktsplan.
Presentation: Kommunala utvecklingsstrategier och ekosytemtjänster

Fredrik Bengtsson /Biolog Helsingborgs stad
Helsingborgs ekonomiska värdering av grönytor vid tillämpning av balanseringsprincipen.
Presentation: Värdering av ekoystemtjänster i Helsingborg

Mats Hansson /Ekonom Stadskontoret Malmö stad
Idag görs bedömningar av hur Malmö stads större investeringar bidrar till att nå hållbarhetsmål. Finns möjlighet att ta med ekosystemtjänstvärdering i dessa bedömningar i framtiden?
Presentation: Investeringsstrategisk bedömning i Malmö

 EUlogo_v_RGBMalmoUMLogga_Mail