Kan man göra en certifierad växtnäringsprodukt av avlopp från hushåll?

I området H+ i Helsingborg planerar man för att implementera ett trerörssystem för avloppsvatten i fastigheterna. På så sätt kan man separera klosettvatten, BDT-vatten (bad, dusch och tvätt) samt matavfall som mals ner av kvarnar i köksvaskarna. Av fraktionerna klosettvatten och matavfall kommer man att producera biogas. Det Helsingborgs stad har velat undersöka i en rapport är om det går att göra en växtnäringsprodukt av resten från biogasproduktionen och om produkten i så fall går att certifiera.

Rapporten ger inget direkt ja på frågan men inte heller ett direkt nej. Den pekar istället på olika delar som behöver utredas vidare eller drivas vidare för att få ett avgörande hos myndighet. Det är ett antal lagar och förordningar som måste appliceras på det som flyter i ledningarna från hushållet till eventuell spridning av en färdig växtnäringsprodukt. Under processens gång omdefinieras materialet från avfall till avlopp till avfall till resurs.

Rapport certifiering biogodsel 2018