Internationella specialister utvärderar Urban Magma

5 februari besöker en grupp internationella utvärderare Urban Magma för att göra en utvärdering av Urban Magmas tre första år och ge förslag på hur arbetet kan förbättras. Gruppen kommer att genomföra dialogmöten med styrelsen, processledningen, näringsliv, offentlig sektor, akademi och aktörer i innovationsstödsystemet. Utvärderingen är en viktig input till styrelse och processledning när de ska formulera strategi och plan för Urban Magma för nästa Vinnväxtetapp, 2019-2022. Att få specialister inom Urban Magmas område (VA, avfall, energi och grönstruktur) och specialister på kluster att genomlysa Urban Magma är ovärderligt.