Givande forskarmöte starten på långsiktigt samarbete mellan miljöteknikföretag och akademin

För att göra det enklare för företag att hitta ingångar till forskare, bjöd Sustainable Business Hub tillsammans med avdelningen för Forskning, Samverkan och Innovation (FSI) vid Lunds Universitet in till en forskarträff. Fokus var Urban Magmas område försörjningssystem för hållbara städer.

Träffen var ett första steg i ambitionen att forma ett långsiktigt samarbete mellan företag och akademin, ett av fokusområdena i Urban Magma.  Det finns många miljöteknikföretag i södra Sverige och samtidigt bedrivs det mycket forskning inom ramen för hållbar stadsutveckling. I regionen pågår det dessutom ett intensivt arbete med att utveckla framtidens städer, med bland annat Brunnshög i Lund, Hyllie i Malmö och H+ i Helsingborg som kan användas som testområden.

alla_iwordfilen

– Urban Magma spelar en viktig roll som en affärsaccelerator genom att bidra till att forskning knyts närmre till företagens innovations- och utvecklingsarbete, menade Per Simonsson, vd på Sustainable Business Hub, som projektledare för Urban Magma inledde forskarmötet tillsammans med Josefin Ahlqvist, projektledare vid FSI.

– Vi tror att när praktisk erfarenhet möter teorier och experiment uppstår nya idéer,  infallsvinklar och lärande, fortsatte Per. På tio års sikt ska tillväxt- och innovationsmijön Urban Magma bidra till fem tusen nya jobb i Skåne.  Ett nära samarbete mellan näringsliv, offentlig verksamhet och akademi är då viktigt, inte minst för att öka Skånsk industris konkurrenskraft både på hemma- och exportmarknaden.

Programmet fortsatte med att ett antal forskare presenterade sina områden och många intressanta diskussioner och uppslag till samarbeten initierades. En slutsats var att det krävs ett helhetstänk där det förutom ny teknik, måste till samarbete över gränserna med aktörer inom olika områden, för att få fram nya hållbara affärsmodeller.

Jesper König, projektledare på FSI informerade om Vattenportalen  www.water.lu.se ett fakultetsövergripande nätverk för att samla forskare inom vattenområdet vid Lunds universitet.

– Ska man möta de globala utmaningarna måste vi jobba brett, menade Jesper och det ligger helt i linje med Urban Magmas fokus på värdekedjor och systemlösningar.

Rolf

Rolf Larsson från Teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet berättade om sin forskning kring dagvattenhantering i städer och resonerade kring behovet av samverkan och ansvar mellan olika aktörer i vattnets väg genom vårt samhälle.

clara

Clara Hermansson från Alnarp Cleanwater som utvecklar kretsloppsbaserade bioreningsverk för enskilt avlopp, var ett av företagen som deltog på träffen.
– Mötet gav oss intressanta kontakter bland annat inom området rening av läkemedelsrester där Urban Magma har en fokusgrupp.

john

Från Hydropress HUBER AB kom vd John Skantze som arbetar med koncept för smart värmeväxling för att utvinna värme ur avloppsvatten för användning i fjärrvärmenät. Tekniken finns menar John, men det handlar om att ta fram affärsmodeller som fungerar i Sverige och som vi sedan kan ta vidare ut i världen.

– Vi vill knyta kontakter med forskare som är inriktade mot miljö- och samhällsstruktur för att påvisa vikten av samverkan och ser Urban Magmas forskarträffar som en bra inkörsport till samarbete. Det är också intressant med möjligheten att kunna testa olika lösningar på de testbäddar som finns tillgängliga via Urban Magma, där Vera Park inom avfallshantering och energi är en.

– Jag är mycket imponerad av den öppna och konstruktiva dialogen vid mötet, sammanfattade en annan deltagare, Mart Kivikas vd för NODA Deutschland GmbH med säte i Nürnberg. Jag ser fram emot fler träffar där man utgår från ett eller flera företags problemställningar och samlar forskare från såväl teknikutveckling (vatten, energi, värme och avfall) som affärsutveckling, ekonomi, beteendevetenskap och så vidare, för att på så sätt främja det helhetstänk som krävs för att utveckla hållbara systemlösningar.

 Urban Magma fungerar som ett nätverket där företag, städer och forskning kan samlas för att gemensamt utveckla hållbara försörjningssystem för städer och det finns möjligheter att få hjälp med finansiering till förstudier och uppstart av projekt.

– Det är dock viktigt att poängtera att Urban Magma inte finansierar rena forskningsprojekt men vi efterlyser gärna idéer från företag där vi kan hjälpa till att hitta lämpliga forskare eller till exempel arrangera workshops inom något forskningsområde, sa Per Simonsson. Att ta in examensjobbare är ett annat bra sätt att initiera samarbete med akademin och kan vara en start på ett större projekt.

Forskarträffen i Lund med Urban Magma i fokus var den första i raden av träffar som Sustainable Business Hub arrangerar framöver tillsammans med akademin. Nästa tillfälle planeras äga rum till hösten på Malmö Högskola.
LundsUniversitetVinnova_RGB-300x109

SustainableBH