Certifiera växtnäringsprodukt från toalett- och matavfall

Ett av de senare projekten som startats i Urban Magma har initierats av Helsingborgs stad och handlar om att omdefiniera restprodukten från biogasproduktion till en växtnäringsprodukt och certifiera den.

I en central nybyggd stadsdel i Helsingborg har man installerat en ny typ av avlopps- och avfallssystem. Toalettavlopp samlas in med vakuumtoaletter. Köksavfallet mals ner i en matavfallskvarn bredvid diskhon och resterande bad, disk och tvättvatten (BDT-vatten samlas också in separat). I stället för 1 rör ut blir det 3 rör ut. Vinsten är att man kan få ut betydligt mer biogas av matavfallet och toalettavfallet och från rötresten från biogasproduktionen kan man utvinna en näringsrik växtnäringsprodukt. Målet är att få fram en kommersiell produkt som kan säljas t ex till jordbruk och växtodlare.

NSVA och NSR utreder hur man juridiskt omdefinierar restprodukten från biogasproduktionen till en växtnäringsprodukt. Man utreder även om produkten kan certifieras.