Om Urban Magma

Urban Magma har visionen att Sydsverige ska bli en internationellt ledande plats för utveckling av produkter och tjänster till städers tekniska försörjningssystem: energi, VA och avfall. En plats som lockar utländska företag och investerare till regionen och skapar tillväxt i våra miljöteknikföretag.

I Urban Magma formulerar kommuner, företag och akademi tillsammans stadens behov. Företagen matchas sedan mot behoven för utveckling av produkter och tjänster.

Stadsutvecklingsområdena Hyllie i Malmö, Brunnshög i Lund, H+ i Helsingborg och Vilans strandängar i Kristianstad fungerar som motorer med sina ambitiösa hållbarhetsmål. Här kan innovationer både testas och implementeras.

I mars 2016 blev Urban Magma en av Vinnovas tre VINNVÄXT 2016-vinnare och får tio års finansieringsstöd. Läs Urban Magmas ansökan till VINNVÄXT-2016 här.

UMBagrundUse

Strategisk idé

Urban Magma har som mål att akademin och företagen ska växa och utvecklas så att export av varor, system och tjänster ökar och skapar fler arbetstillfällen hos både företagen och akademin i regionen.
Urban Magma arbetar med två centrala processer; formulering av stadens behov och utveckling av innovationer.

Stadens behov formuleras i fokusgrupper med deltagare från kommuner, kommunala bolag, universitet, forskningsgrupper och företag. Fem fokusgrupper har satts i gång sedan starten. Fokusgrupperna tar fram specifika problemställningar för de tekniska systemen.

När behoven är konkretiserade kopplas miljöteknikföretagen på för att driva fram innovationer som matchar städernas utmaningar. Detta görs i en affärs- och innovationsaccelerator.

Bakgrund

Ökad urbanisering och ökade klimateffekter är två tydliga trender i världen. Städerna växer och ställs inför tuffare utmaningar. De tekniska system som byggts upp börjar bli gamla och ineffektiva och kräver stora investeringar för att klara sin uppgift framöver. Det räcker inte längre att lappa och laga, det måste till nya sätt att tackla problemen.

Det måste fram nya innovationer som löser problemen.
Skåne har goda förutsättningar för att lyckas skapa en excellent miljö för innovationsutveckling inom miljöteknik. Här finns framstående forskningsmiljöer, en stor andel miljöteknikföretag och flera av Sveriges mest ambitiösa kommuner inom miljöområdet.

OECD pekar ut Skåne som en av de mest innovativa regionerna inom OECD men poängterar att om näringslivet engageras i större utsträckning kommer man att få ut mer av systemet. Urban Magma har antagit utmaningen och fungerar som en katalysator i Skånes innovationssystem genom att sammanföra företag med kommuner och akademi.

Fokusgrupperna och dess aktiviteter

Städernas behov formuleras i fokusgrupper med deltagare från kommuner, kommunala bolag och akademi. Dagens fem fokusgrupper arbetar med problemställningar inom områdena avfall, ledningsnät för fjärrvärme och VA, värmeteknik, urbana ekosystemtjänster samt industriell symbios.

Exempel på problemställningar är:

  • Hur sänker vi framledningstemperaturen i fjärrvärmen med 15 grader på 15 år?
  • Hur får vi ut matavfallet från flerbostadshus och förädlar det till en produkt som förbättrar åkermarkens värde?

Organisation

Urban Magmas arbete drivs av en processledningsgrupp som består av representanter från Sustainable Business Hub, RISE, Malmö stad, Lunds kommun, NSR och Helsingborgs stad. Lars Persson, Sustainable Business Hub, fungerar som projektledare.

Styrelsen är en triple helixkonstellation med uppgift att utveckla Urban Magmas långsiktiga strategi. Styrelsen består av representanter från ovanstående aktörer och representanter från NSR, VA Syd, Alfa Laval, Tyréns, Siemens and Malmberg Water.

I varje fokusgrupp ingår en person från processledningsgruppen.

Vi samarbetar med Innovation Skåne för utveckling av innovations- och affärsacceleratorn.