Värmeteknik

Fokusgruppen är avslutad.

Värmeteknikbranschen står inför stora förändringar de närmaste 15 åren. Vi ser en tendens där fjärrvärmebolag framöver går mot att vara distributörer av värme snarare än producenter med en enda primär produktionskälla. Vi ser även ökade krav på minskade utsläpp och mer energieffektiva system vilket vi anser man kan uppnå genom att jobba med såväl teknik som affärsmodeller/konceptutveckling.
Vår fokusgrupp har därför satt ett mål om att aktivt försöka minska framledningstemperaturen i fjärrvärmenäten samtidigt som vi jobbar med optimering av undercentralerna och smarta nät.