Urbana ekosystemtjänster

Fokusgruppen är avslutad.

De gröna och blå ytorna, de urbana ekosystemtjänsterna, levererar många värden och funktioner som är nödvändiga för att vi ska kunna bo och trivas i våra städer. Det handlar om konkreta tjänster såsom dagvattenhantering, bullerskydd, temperaturutjämning, luftrening och grönområdens positiva effekter på folkhälsa och välbefinnande.

Framtidens miljötekniska lösningar för hållbara urbana försörjningssystemen innehåller en kombination av tekniska lösningar och urbana ekosystemtjänster. Vi måste utveckla metoder för att identifiera städernas behov och kartlägga hur ekosystemtjänster kan bidra till lösningarna och utveckla innovationspotentialen i dessa lösningar.

Aktiviteter vi arbetar med just nu:

Vi arbetar med inventering och analys av städernas behov, samt matchning med företag och universitet för att identifiera innovationspotential inför kommande projekt.

Vi arbetar också med att ta fram en nationell påverkansplattform för urbana ekosystemtjänster. Syftet med den är att påverka möjligheterna att urbana ekosystemtjänster prioriteras i framtida program av Horisont 2020.