Ledningsnät

I fokusgruppen Ledningsnät arbetar vi med att definiera de största och mest aktuella behoven för dem som äger och driver VA- och fjärrvärmenät. Vi tittar på problemställningar om statusbedömning, underhåll, reinvesteringar och nyinvesteringar för ledningsnät.

VA- och fjärrvärmebolagens mest aktuella behov är statusbedömning, underhåll och reinvestering för ledningsnät. Näten åldras och det är viktigt att kunna bedöma skicket på dem för att kunna planera för reinvesteringar och underhållsinsatser. Det kostar mycket att gräva upp ledningar och förnya allt är ekonomiskt sett omöjligt, därför vill man göra en prioritering för att lägga pengarna där de gör störst verkan.

I gruppen tittar vi i första hand på tekniker som går att utveckla för att scanna ledningarna och ge information om ledningarnas godstjocklek, korrosionsstatus och sprickbildning. Detta är en utmaning då ledningarna används hela tiden. Uppgrävningar och scanning inifrån kan leda till leveransavbrott för vatten och värme. Undersökningsmetoder som kan användas medan ledningarna fortfarande är i drift är därför särskilt intressanta att ta fram.

Aktiviteter inom området

Projekt om statusbedömning av ledningsnät 
I Urban Magmas regi initierade Sydvatten och Kraftringen 2013 ett samarbete kring VA- och fjärrvärmenät för att testa ny teknologi för bedömning av ledningsmaterial, förbättra dokumentering av skador och hantering av data, implementera big data och sensorteknik. Målet var att underlätta arbetet med statusbedömning så att man kan skilja ut sämre rör från de bättre när ledningsnätet ska förnyas.

För att identifiera lovande teknik gjordes en litteraturstudie av befintlig teknologi. De metoder som är intressanta för oss är sådana som kan få fram information om rörmaterialet och hitta svagheter i ledningarna utan att behöva gräva upp ledningarna eller stoppa driften. Genom studien har vi fått en överblick över vad som finns idag och fått veta metodernas styrkor, svagheter och potential till utveckling.  Läs rapporten om vad vi kom fram till:  Våra värdefulla ledningsnät.

Projektet avslutades 2015.

Nytt ledningsnät-projekt
Ett resultat av arbetet i Urban Magma och fokusgruppen Ledningsnät är ett branschövergripande projekt ”Pipestatus-projektet”, som ska utveckla nya metoder för att bedöma VA- och fjärrvärmenätens renoveringsbehov. Projektet är medfinansierat av Vinnova och drivs utanför Urban Magma, men engagerar både Urban Magma partners och andra partners och har deltagare från flera VA- och fjärrvärmebolag, teknikleverantörer och universitet.

Läs mer om Pipestatus-projektet på Sweden Water Researchs hemsida

Vi söker

Vi vill gärna ha kontakt med andra VA- och fjärrvärmeföretag som vill utveckla sitt arbete för ledningsnätsförnyelse. Vi är även intresserade av att teknikföretag som på olika sätt arbetar med metoder för att analysera ledningarnas rörmaterial hör av sig till oss, särskilt de med metoder som inte kräver någon uppgrävning eller avbrott i driften. Teknik på experimentnivå som behöver förfinas är också intressant.

 

På bilden nedan syns från vänster Liisa Fransson, Kraftringen, Maria Rindelöv, Sydvatten och Kenneth M Persson, Sydvatten.